Informatie


Praktische zaken

Spreekuur pastorie :

Spreekuur op de pastorie (Kerkheuvel 7) iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. pastorie 045 4051273.

Begraafplaats :

De begraafplaats rondom de kerk is een beschermd dorpsgezicht en wordt niet meer gebruikt om te begraven. Een speciale werkgroep zorgt voor het onderhoud hiervan.
Onze overledenen worden nu ten ruste gelegd op de algemene begraafplaats aan de Wissengrachtweg.

Columbarium :

Bij de begraafplaats Wissengracht bevindt zich een urnenmuur.

Doopsel :

Ouders bepalen wanneer hun kind gedoopt wordt. Voor de toediening van het Doopsel gelieven zij tijdig dag en uur af te spreken met de pastoor.
De hoogte van de bijdrage in de kosten wordt aan de ouders van de dopeling overgelaten.

Voor uitgebreidere informatie klik hier: Doopinformatie parochiecluster

Huwelijk en huwelijksjubileum:

Bruidsparen gelieven ruim voor de trouwdag een afspraak te maken met de pastoor voor een avondgesprek, ten einde een en ander te regelen en de viering voor te bereiden. Wensen en ideeën met betrekking tot deze viering zijn welkom.

Ledenadministratie :

Wie tot de parochie wil behoren, zal ook ingeschreven willen staan. Lidmaatschap vraagt om eigen initiatief!
Wijzigingen in de gezinssamenstelling of verhuizing kunt U uw parochie laten weten door U persoonlijk af aan te melden in de oude en de nieuwe parochie.

Rooms-Katholiek onderwijs :

Basisschool “Hulsberg” is een katholieke school, die waarden en normen voortkomend uit de christelijke geloofstraditie belangrijk vindt.
De christelijke grondslag komt vooral tot uiting in de manier waarop men met elkaar omgaat.
Daarnaast wordt er ook inhoud aan deze grondslag gegeven door o.a.:

  • godsdienstlessen, bijv. rond thema’s van het kerkelijk jaar.

  • bidden met de kinderen.

  • vieringen bijv. rond advent, kerstmis, pasen, begin en einde schooljaar, wereldmissiedag en bij speciale gelegenheden.

  • samenwerking met de parochie, bijv. bij de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel, bij vieringen; ook bij de godsdienstlessen wordt de pastoor regelmatig betrokken.

Uitvaarten :

Mogelijkheden omtrent uitvaarten binnen de parochie v/d H. Clemens te Hulsberg 

MOGELIJKE VORMEN:  

1. Uitvaart tijdens Eucharistieviering  

De meest bekende vorm voor een uitvaart is die met een Eucharistieviering. De Heilige Mis voor de overledene wordt opgedragen door een priester. Deze Mis kent een vaste opbouw: Openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van het Altaar waarbij de Heilige Communie aan de gelovigen wordt uitgedeeld en de laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt)
Bij een uitvaart met Eucharistieviering dient strikter rekening te houden met de wereldwijde liturgische gebruiken. Dit is de reden waarom meestal gekozen wordt voor het parochiekoor of een andere live-opluistering van de Eucharistieviering. 

Bij deze uitvaart kan gekozen worden om de avond vóór de begrafenis een avondwake te houden. 

2. Avondwake (alleen in combinatie met een Eucharistieviering) 

De avond voorafgaande aan de uitvaart kan een avondwake worden gehouden. Dit is een wake voor de overledene. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochie. Deze vrijwilligers van de werkgroep Afscheidsvieringen bezoeken de nabestaanden en stellen met hen deze viering samen. 

Bij het samenstellen van de avondwake wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen van de nabestaanden.

3. Afscheidsviering (zonder Eucharistieviering) 

Een tweede minder bekende vorm is een Afscheidsviering zonder Eucharistieviering. De mogelijkheid tot een persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan in een Eucharistieviering. Deze viering wordt verzorgd door de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen  (er is bij deze viering geen priester aanwezig en geen communie uitreiking). Voor deze viering is door de werkgroep Afscheidsvieringen een boekje gemaakt waarvan gebruik kan worden gemaakt. 

Er kan ook voor gekozen worden om met eigen teksten deze dienst vorm te geven. Dit gebeurt dan in overleg met een van de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen. 

Deze Afscheidsviering kan plaats vinden op de dag van de begrafenis/crematie of eventueel de avond van tevoren. 

 Welke kosten zijn verbonden aan deze vieringen 

  • Voor parochianen die voldoende deelnemen aan de kerkbijdrage zijn deze vieringen gratis 
  • Eucharistieviering (met of zonder avondwake)€ 475,- 
  • Afscheidsviering € 300,- 

 Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevr. Jacqueline Pluijmaekers, tel.nr.: 045-4051872 

 Het kerkbestuur van de parochie van de H. Clemens 

Financiën :

“Herkenbaar is elke parochie aan zijn kerkgebouw. Natuurlijk zijn de levende stenen, de parochianen, die samen kerk zijn, het allerbelangrijkste, net als de hoeksteen, Jezus Christus, die het geheel tezamen houdt. Maar dan blijkt al snel dat je als parochie niet zonder gebouw kunt: om te vieren en te rouwen, om te bidden rond lief en leed, om ’s zondags de gedachtenis van de Heer te vieren. Elke parochie spant zich zeer in om het kerkgebouw te onderhouden.”
Deze tekst is van onze bisschop, Mgr. F. Wiertz en is geschreven met betrekking tot de restauratie van de kathedraal van Roermond, maar zou evengoed op onze kerk van toepassing kunnen zijn.

’t Is voor de ene persoon meer, voor de andere in mindere mate, een feit dat de kerk op de belangrijke momenten van een mensenleven een wezenlijke rol speelt. Waar ons dat persoonlijk aangaat denken we aan huwelijk en uitvaart, aan doopsel en eerste communie, enzovoorts.
In onze woon- en leefgemeenschap heeft de kerk bij tijd en wijle ook een niet weg te denken functie, ruimte gevend aan uitingen van vreugde en verdriet. Wat zou de kermis zijn zonder de processie?
Het begin van het carnaval wordt gevierd met de carnavalsmis. Bij buurt- en verenigingsfeesten, bij het afscheid nemen van dierbare dorpsgenoten, telkens weer vervult de kerk haar rol. En wat zou ons dorp zijn, zonder dat karakteristieke gebouw en het eromheen liggende kerkhof? Voor velen is het zelfs hèt centrum van het dorp.

Hoe dan ook: om dit alles mogelijk te maken en in stand te houden voor latere generaties, heeft de parochie geld nodig: voor personele kosten voor priester en medewerkers, kosten van verlichting, verwarming, altaarbenodigdheden, opluistering (organist, dirigent, koren), versieringen, groot onderhoud van kerk en pastorie, enz.
In onze parochie worden de kosten voor dit alles gedragen door de kerkbezoekers via collectebijdragen, misintentiegelden en kaarsengeld, maar daarnaast vooral door de trouwe groep van deelnemers aan de kerkbijdrage, onze vaste bron van inkomsten.
Het is niet vanzelfsprekend dat al datgene wat vandaag in onze parochie beschikbaar is, er in de toekomst ook nog zal zijn. Het in stand houden van kerk en parochie is een zaak van de parochianen zelf, ook in financieel opzicht.

De parochie Sint Clemens van Hulsberg hanteert bij de kerkbijdrage geen minimum bedrag, maar gunt eenieder de vrijheid om zelf te bepalen wat de instandhouding van kerk en parochie hem of haar waard is. Wij hechten meer aan solidariteit en trouw, dan aan de omvang van de individuele bijdrage. Overigens is de gemiddelde bijdrage bijna € 100.00 per jaar, die naar believen wordt betaald in één tot twaalf termijnen.
Nieuwe deelnemers kunnen heel eenvoudig starten door middel van een (automatische) overschrijving op NL26 RABO 0124 1957 68  of  NL36 INGB 0001 0364 96, beide ten name van Kerkbestuur parochie H. Clemens Hulsberg, met vermelding van de volledige naam en adres.