Algemene informatie


De werkgroep Parochieblad Clemens-Klok werd met ingang van 1 oktober 2011 door het Kerkbestuur in het leven geroepen. Zij zet het werk voort van voorafgaande initiatieven rondom de Clemens-Klok als ons parochieblad. De werkgroep heeft de opdracht om het parochieblad gestalte te geven en te verspreiden.

De Clemens-Klok wordt sinds Pinksteren 2011 binnen onze parochiegrenzen gratis huis-aan-huis bezorgd in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek. Het parochieblad heeft een oplage van 2000 exemplaren en verschijnt vierwekelijks. De Clemens-Klok omvat 12 of 16 pagina´s in A4-formaat, afhankelijk van de hoeveelheid kopij. De tijdvakken van de geplande uitgaven van het lopende jaar vindt u in het TIJDSCHEMA.

Het doel van deze werkgroep is middels het parochieblad de pastorale boodschap uit te dragen en de parochianen te informeren over uiteenlopende activiteiten in en rond de kerk, om zodoende het ‘samen kerk zijn’ te onderstrepen en de betrokkenheid van de parochianen bij het kerkgebeuren te vergroten.

De maandelijks terugkerende rubrieken zijn:

 • De pastorale boodschap
 • Parochieberichten, waaronder informatie m.b.t. dopen, huwen en overlijden
 • Mededelingen kerkbestuur
 • Kerkdiensten
 • Misintenties
 • Informatie over werkgroepen en koren
 • Mededelingen en verenigingsnieuws
 • Berichten en verhalen met een moraal gericht op kinderen en jeugd
 • De parochiekalender
 • Woord van de redactie
 • Het colofon

M.b.t. Overledenen het volgende:

Overledenen worden ‘automatisch’ in de Clemens-Klok vermeld, als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk heeft plaatsgevonden. Is dit niet het geval en u vindt het toch fijn dat het overlijden van uw dierbare vermeld wordt in de Clemens-Klok, dan dient u kort na het overlijden de gegevens van de overledene (voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden) door te geven aan de redactie van de Clemens-Klok via parochieblad@h-clemens.nl.

Voor alle overlijdensberichten geldt:

Als de nabestaanden het prettig vinden dat er een foto van de overledene bij het bericht geplaatst wordt, is het van belang dat zij deze foto vóór het verstrijken van de deadline doormailen aan de redactie, eveneens via parochieblad@h-clemens.nl.

Daarnaast is er ruimte voor:

 • Het aankondigen van speciale kerkdiensten rond de feestdagen, 1e H. Communie, Vormsel, processie, kinderwoorddiensten, etc.
 • Foto’s van dopelingen, communicanten, vormelingen, huwelijk, priesterfeest, kerststal, sacramentsprocessie, etc.
 • Informatie over activiteiten voor goede doelen, waar parochiële werkgroepen bij betrokken zijn, b.v. collectes, wereldwinkel in de kerk, kerstpakkettenactie, e.d.
 • Oproepen van parochiële werkgroepen of zangkoren om een actieve bijdrage te leveren
 • Gebeden, overwegingen en inspirerende gedichten
 • Andere incidentele informatie
 • De werkgroep wordt gevormd door:
 • De leden van de redactie
 • Iemand die adverteerders werft en het hele gebeuren daaromheen verzorgt
 • Een grote groep bezorgers

De werkgroep omvat momenteel ca. 40 parochianen. Naast de redactievergaderingen waarin de inhoud en de vormgeving van de komende Clemens-Klok wordt besproken, vinden er incidenteel bijeenkomsten plaats voor de bezorgers.

De bezorgers dragen zorg voor de verspreiding van de Clemens-Klok zowel in hun eigen straat als ook in een enkele nabijgelegen straat. Over het algemeen is de bezorg(st)er ongeveer een uurtje per vier weken kwijt voor deze werkzaamheden.

Er wordt gestreefd naar een “reservebank van bezorgers”, die bij onverwachte vervanging elders in ons dorp voor de verspreiding van het parochieblad zorg draagt. Hiervoor zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die ons behulpzaam willen zijn.

De redactie van het parochieblad Clemens-Klok bestaat uit de volgende personen:

 • Pastoor Dölle (pastorale ondersteuning, zonder redactionele verantwoordelijkheid)
 • Mevrouw Loes Kuipers (redactielid, vormgever)
 • De heer Jeu Ritzen (hoofdredacteur)
 • Mevrouw Marjo de Ruijter (redactielid)
 • De heer Will Snijders (redactielid, vormgever en bezorgcoördinator)
 • Mevrouw Mirjam Dabekaussen (vormgever)  

Een vormgever, thans Mirjam Dabekaussen, Will Snijders en Loes Kuipers, voorziet de door de redactie aangereikte teksten van een binnen het concept van de Clemens-Klok passende lay-out.

Buiten de redactie om verzorgt mevrouw Marianne Spierts de aanlevering van de misintenties en is de heer Paul Vaessen aanspreekpunt voor adverteerders. Mevr. Spierts is bereikbaar via misintentie@h-clemens.nl en de heer Vaessen is bereikbaar onder advertentie@h-clemens.nl. Bij de initiatieven om te komen tot deze vorm van het parochieblad werd er gestreefd naar “meer informatie, maar minder kosten”. De redactie is verheugd, dat met name de plaatselijke ondernemers door het plaatsen van betaalde advertenties meehelpen om de kosten van het parochieblad in deze tijden beheersbaar te houden.

Bent u geïnteresseerd om te adverteren in ons parochieblad, dan kunt u dit kenbaar maken via advertentie@h-clemens.nl.

U vindt de Clemens-Klok op onze website volledig in kleur onder de rubriek ‘Clemens-Klok’, links op de homepage. Zodoende kunt u ook de Clemens-Klok lezen als u op vakantie bent in binnen- of buitenland.

Kortom: de Clemens-Klok kan wereldwijd gelezen worden!

Als u geïnteresseerd bent om een bericht in de Clemens-Klok te plaatsen, lees dan vooraf hier de VOORWAARDEN.

Kopij voor de Clemens-Klok, of vragen en/of opmerkingen over het blad, kunt u richten aan: parochieblad@h-clemens.nl

Misintenties die u in de Clemens-Klok wilt laten opnemen, of vragen en/of opmerkingen hieromtrent, kunt u richten aan: misintentie@h-clemens.nl

Advertenties, of vragen en/of opmerkingen hieromtrent, kunt u richten aan: advertentie@h-clemens.nl
Wilt u zich inzetten voor de Clemens-Klok b.v. als bezorger of als “reserve-bank”-bezorger?,

of heeft u vragen en/of opmerkingen m.b.t. de bezorging, dan kunt u zich richten tot: bezorgservice@h-clemens.nl

Tenslotte nog de volgende informatie:

We zijn ons bij de gratis huis-aan-huis-verspreiding bewust van de NEE-NEE-stickers die op sommige brievenbussen zijn aangebracht, maar hebben in de afgelopen tijd hieromtrent geen negatieve reacties van inwoners gehad, die verzochten om deze stickers te respecteren.

Mocht u – geheel tegen de verwachting in, – geen prijs – meer – stellen op de bezorging van ons parochieblad, dan kan u dat kenbaar maken via bezorgservice@h-clemens.nl . We zullen dan tijdens het bezorgen hiermee rekening houden.

Vanzelfsprekend zullen we ons best blijven doen om zoveel mogelijk tevreden lezers te blijven bereiken!