Parochieblad Clemens-Klok


Inhoudsopgave:

 1. Inleidende informatie over de werkgroep en het parochieblad
 2. Overzicht van reeds verschenen uitgaven van de Clemens-Klok
 3. Web-Archief Informatie Clemens-Klok

1. Inleidende informatie over de werkgroep en het parochieblad

De werkgroep Parochieblad Clemens-Klok werd met ingang van 1 oktober 2011 door het Kerkbestuur in het leven geroepen. Zij zet het werk voort van voorafgaande initiatieven rondom de Clemens-Klok als ons parochieblad. De werkgroep heeft de opdracht om het parochieblad verder gestalte te geven en te verspreiden.

De Clemens-Klok wordt sinds Pinksteren 2011 binnen onze parochiegrenzen gratis huis-aan-huis bezorgd in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek. Het parochieblad  heeft een oplage van 2000 exemplaren en verschijnt vierwekelijks.

De Clemens-Klok omvat normaliter 12 pagina´s in A4-formaat. Bij veel kopij kan een uitgave 16 pagina´s omvatten. De tijdvakken van de geplande uitgaven van het lopende jaar vindt u in de TIMETABLE 2014.

Het doel van deze werkgroep is middels het parochieblad de pastorale boodschap uit te dragen en de parochianen te informeren over uiteenlopende activiteiten in en rond de kerk, om zodoende het ‘samen kerk zijn’ te onderstrepen en de betrokkenheid van de parochianen bij het kerkgebeuren te vergroten.

De Clemens-Klok is een parochieblad in ontwikkeling. Vooralsnog zijn de maandelijks terugkerende rubrieken:

 • de pastorale boodschap
 • informatie m.b.t. dopen, huwen en overlijden
 • kerkdiensten, ook in Zorgcentrum Panhuys, en misintenties
 • informatie over werkgroepen en koren
 • de parochiekalender
 • woord van de redactie
 • het colofon

Daarnaast is er ruimte voor:

 • mededelingen van pastoor of van het kerkbestuur
 • het aankondigen van speciale kerkdiensten rond de feestdagen, 1e H. Communie, Vormsel, processie, kinderwoorddiensten, etc.
 • foto’s van dopelingen, communicanten, vormelingen, huwelijk, priesterfeest, kerststal, sacramentsprocessie, etc.
 • informatie over activiteiten voor goede doelen, waar parochiële werkgroepen bij betrokken zijn, b.v. collectes, wereldwinkel in de kerk, kerstpakkettenactie, e.d.
 • oproepen van parochiële werkgroepen of zangkoren om een actieve bijdrage te leveren
 • gebeden, overwegingen en inspirerende gedichten
 • andere incidentele informatie

De werkgroep wordt gevormd door de leden van de redactie alsmede door een grote groep bezorgers. De werkgroep omvat momenteel ca. 40 parochianen. Naast de redactievergaderingen waarin de inhoud en de vormgeving van de komende Clemens-Klok wordt besproken, vinden er ook regelmatig bijeenkomsten plaats voor de bezorgers.

De bezorgers dragen zorg voor de verspreiding van de Clemens-Klok zowel in hun eigen straat als ook in een enkele nabijgelegen straat. Over het algemeen is de bezorg(st)er ongeveer een uurtje per vier weken kwijt voor deze werkzaamheden.

Er wordt gestreefd naar een “reserve-bank van bezorgers”, die bij onverwachte vervanging elders in ons dorp voor de verspreiding van het parochieblad zorg draagt. Hiervoor zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die ons behulpzaam willen zijn.

De redactie van het parochieblad Clemens-Klok bestaat uit de volgende personen:

 • Mevr. Marianne Spierts (hoofdredacteur)
 • Kapelaan Amal/kapelaan Geilen (pastorale ondersteuning)
 • Mevr. Loes Kuipers (aanspreekpunt voor werkgroepen en zangkoren)
 • De heer Jeu Ritzen (redactielid)
 • De heer Will Snijders (redactielid en bezorgcoördinator)

Een vormgever, thans Will Snijders voorziet de door de redactie aangereikte teksten van een binnen het concept van de Clemens-Klok passende lay-out.

Buiten de redactie om is de heer Paul Vaessen aanspreekpunt voor adver-teerders. Hij is bereikbaar onder advertentie@h-clemens.nl .
Bij de initiatieven om te komen tot deze vorm van het parochieblad werd er gestreefd naar “meer informatie, maar minder kosten”. De redactie is verheugd, dat met name de plaatselijke ondernemers door het plaatsen van betaalde advertenties meehelpen om de kosten van het parochieblad in deze tijden beheersbaar te houden.

Bent u geinteresseerd om te adverteren in ons parochieblad, dan kunt u dit kenbaar maken via advertentie@h-clemens.nl .

U vindt de Clemens-Klok op onze website volledig in kleur onder de rubriek ‘Parochieblad’, rechts op de home-page onder de afbeelding van de H. Clemens. Zodoende kunt u ook de Clemens-Klok lezen als u op vakantie bent in binnen- of buitenland.

Kortom: de Clemens-Klok kan wereldwijd gelezen worden!

Inmiddels zijn er verdere ontwikkelingen rondom de vormgeving van de Clemens-Klok waaronder een nieuwe rubriek “Mededelingen / Verenigingsnieuws”. Als u geinteresseerd bent om een bericht in deze rubriek te plaatsen, lees dan vooraf hier de VOORWAARDEN.

Kopij voor de Clemens-Klok, of vragen en/of opmerkingen over het blad, kunt u richten aan:

parochieblad@h-clemens.nl

Advertenties, of vragen en/of opmerkingen hieromtrent, kunt u richten aan:

advertentie@h-clemens.nl

Wilt u zich inzetten voor de Clemens-Klok b.v. als bezorger of als “reserve-bank”-bezorger?

Of heeft u vragen en/of opmerkingen m.b.t. de bezorging? Dan kunt u deze richten aan:

bezorgservice@h-clemens.nl

Tenslotte nog de volgende informatie:

We zijn ons bij de gratis huis-aan-huis-verspreiding bewust van de NEE-NEE-stickers die op sommige brievenbussen zijn aangebracht, maar hebben in de afgelopen tijd hieromtrent geen negatieve reacties van inwoners gehad, die verzochten om deze stickers te respecteren.

Mocht u – geheel tegen de verwachting in, – geen prijs – meer – stellen op de bezorging van ons parochieblad, dan kan u dat kenbaar maken via bezorgservice@h-clemens.nl . We zullen dan tijdens het bezorgen hiermee rekening houden.

Vanzelfsprekend zullen we ons best blijven doen om zoveel mogelijk tevreden lezers te blijven bereiken!

ons motto:            Vele handen maken licht werk!

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

2. Overzicht van reeds verschenen uitgaven van de Clemens-Klok

2.1. Actuele Clemens-Klok

2.2. Voorafgaande uitgaven van de Clemens-Klok

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

3. Web-Archief Informatie Clemens-Klok

Om meer ruimte aan informatie te bieden, waarvoor binnen ons parochieblad niet voldoende ruimte beschikbaar is, worden in dit digitaal archief documenten geplaatst, die allemaal met een referentienummer van het type WA-xxx vermeld zijn in een uitgave van de Clemens-Klok. Deze lijst wordt in de loop der tijd verder „gevuld“. Het betreft momenteel de volgende documenten:

(Laatste wijzigingen: 20 december 2014)

 

WA-016 Matrix TIMETABLE 2015Informatie voor 2015: Tijdvakken voor de geplande uitgaven van de Clemens-Klok, deadlines voor het bezorgen van de Clemens-Klok, aanleveren van advertenties, misintenties, kopij en meer.
WA-015 Kosten voor advertenties vanaf 1 januari 2015In de uitgave nr. 13 2014 van onze Clemens-Klok werd geïnformeerd over een kostenverhoging voor het plaatsen van advertenties in ons parochieblad. De bijgevoegde tabel geeft een volledig overzicht over de huidige en toekomstige kosten.
WA-014 Reisverslag Karol Wojtyla, de latere Heilige paus Johannes Paulus II
Tijdens een acht-daags verblijf in Nederland in 1947 maakte de 27-jarige poolse priester Karol Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II, een verslag van zijn indrukken rondom het katholicisme in Nederland. Deze destijds niet gepubliceerde tekst werd ná de dood van Johannes Paulus II in 2005 door het nederlandse weekblad ELSEVIER gepubliceerd. Paus Johannes Paulus II werd – samen met paus Johannes XXIII – op 27 april 2014 heilig verklaard.
WA-013 Matrix TIMETABLE 2014Informatie voor 2014: Tijdvakken voor de geplande uitgaven van de Clemens-Klok, deadlines voor het bezorgen van de Clemens-Klok, aanleveren van advertenties, misintenties, kopij en meer.
WA-012 Matrix TIMETABLE 2013Informatie voor 2013: Tijdvakken voor de geplande uitgaven van de Clemens-Klok, deadlines voor het bezorgen van de Clemens-Klok, aanleveren van advertenties, misintenties, kopij en meer.
WA-011 De kapelaans van de parochie H. Clemens, een historisch overzichtMet de aanstelling van Amalraj Arockiam per 1 september 2012 als kapelaan van o.a. de parochie H. Clemens eindigt een „kapelaan-loos“ tijdperk van 44 jaar voor onze parochie. Het document levert informatie rondom de kapelaans die in onze parochie werkzaam zijn geweest.
WA-010 Voorleesbrief over Roepingenzondag 2012Op de 4e zondag van Pasen viert de Kerk Roepingenzondag. In deze brief richt onze bisschop mgr. Frans Wiertz zich tot de parochianen binnen het bisdom Roermond. De brief werd ook voorgelezen tijdens de diensten van dat betreffende weekend in onze kerk.
WA-009 Samenvatting van de vierde informatieavond voor de leden van de werkgroep Parochieblad Clemens-Klok op 22/05/2012
Tijdens deze vierde bijeenkomst van de werkgroep werd onder andere teruggekeken op het eerste jaar van het nieuwe parochieblad Clemens-Klok.
WA-008 Voorleesbrief van de Nederlandse Bisschoppen op de eerste zondag van de Veertigdagentijd (25 en 26 februari 2012)
„Barmhartigheid doen / Het belang van de dienst van de liefde“
WA-007 Voorwaarden voor kopij in de nieuwe rubriek „Mededelingen / Verenigingsnieuws“
De redactie start deze nieuwe rubriek omdat van verschillende kanten gevraagd werd om ruimte te geven voor het plaatsen van kopij door verenigingen, instanties en privé-personen.
WA-006 Matrix TIMETABLE 2012Informatie voor 2012: Tijdvakken voor de geplande uitgaven van de Clemens-Klok, deadlines voor het bezorgen van de Clemens-Klok, aanleveren van advertenties, misintenties, kopij en meer.
WA-005 Voorleesbrief van de R.K.-Bisschoppen van Nederland voor de gelovigen in onze bisdommenDeze brief werd tijdens de diensten in het derde weekend van de advent 2011 in onze Clemens-kerk en in de andere kerken van de Nederlandse bisdommen voorgelezen, als reactie op de presentatie van het Eindrapport Commissie Deetman.
WA-004 Informatie voor de ouders van een dopeling

Binnen ons parochieblad Clemens-Klok willen wij als redactie graag aandacht geven aan de Heilige Sacramenten, die aan onze parochianen worden toegediend.   Aan u als ouders van een dopeling geven wij de mogelijkheid om een foto bij gelegenheid van het Heilig Doopsel van uw kind in de volgende uitgave van ons parochieblad te plaatsen.

WA-003 Samenvatting van de derde informatieavond voor (reserve-) bezorgers van de Clemens-Klok d.d.  11/10/2011Na een eerste en een tweede informatieavond vond er voor de bezorgers op 11 oktober 2011 een derde ontmoeting plaats
WA-002 Informatie sponsors / adverteerders van de Clemens-Klok (PNS) d.d. 13/06/2011Algemene informatie voor sponsors, adverteerders, Hulsbergse ondernemers, met name “vaste” adverteerders (op de pagina´s  2, 6, 8 en 10 van de Clemens-Klok) over aanlevering en betaling van advertenties.
WA-001 Informatie voor de bezorgers van de Clemens-Klok (PNS)d.d. 26/04/2011Algemene informatie voor bezorgers, (reserve-)bezorgers of nieuwe bezorgers.