Kerkbijdrage


Kerkbijdrage

Samen onze kerk in stand houden

In ons dorp Hulsberg neemt de kerk, onze parochiekerk een centrale plaats in. Bij vele gedenkwaardige momenten in ons leven zoals doop, communie, vormsel, buurtfeesten, trouwerijen en begrafenissen wordt vaak begonnen met een eucharistieviering. Dankzij de vele vrijwilligers die belangeloos voor de vele werkzaamheden die daarmee samenhangen zorgen, kunnen we nog steeds beschikken over een mooi gebouw en goed verzorgde vieringen.

Daarnaast is het natuurlijk onmogelijk het gebouw en de activiteiten in en rond de kerk in stand te houden zonder inkomsten. De belangrijkste bron van inkomsten van de parochie zijn de kerkbijdragen van parochianen.de werkgroep kerkbijdrage zorgt voor de administratie, de inning en de afdracht hiervan. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen de deelnemers een jaaropgave van hun bijdrage. De werkgroep streeft er, samen met het kerkbestuur, naar om het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage verder uit te breiden.

Deelnemers aan de kerkbijdrage maken een bedrag, ééns per jaar of periodiek,  over op rekening NL26 RABO 0124 1957 68  of  NL36 INGB 0001 0364 96, beide ten name van Kerkbestuur parochie H. Clemens Hulsberg, met vermelding van de volledige naam en adres. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de gever zelf; er is geen minimum bedrag. Iedereen heeft de vrijheid om zelf te bepalen wat de instandhouding van kerk en parochie hem of haar waard is, belangrijk is dat zoveel mogelijk parochianen ook financieel helpen de kerk in stand te houden. Nieuwe deelnemers kunnen heel eenvoudig starten door middel van een (automatische) overschrijving op een van de bovenstaande rekeningnummers.

Aangezien parochies een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, mag een gift/kerkbijdrage aan de parochie volledig in aftrek genomen worden van het belastbaar inkomen, zonder rekening te hoeven houden met een drempel van 1% van het gezamenlijk inkomen. Daarvoor is nodig dat de schenker met de parochie een overeenkomst aangaat om gedurende minimaal 5 jaar tenminste éénmaal per jaar een vast bedrag, geen minimum, te schenken aan de kerk. Deze overeenkomst geldt voor 5 jaar, maar indien bepaalde omstandigheden zich voordoen, kan de overeenkomst nietig worden verklaard. Meer informatie hierover kan worden ingewonnen bij de administrateur van de kerkbijdrage.

Contactpersoon/administrateur:

Vera Koonen
Parallelweg Zuid 13
6336 VP HULSBERG
Tel. 045 4052020
E-mail: pvkoonen@hotmail.com