Parochiële samenwerking


Met ingang van 1 juli jongstleden maakt de parochie Sint Clemens Hulsberg deel uit van de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert.
Wat is er veranderd? Waar kan ik waarvoor terecht? Alles even op een rijtje…

Bestuurlijk
Met ingang van 1 juli jongstleden hebben de kerkbesturen van Genhout, Hulsberg en Schimmert,
opgehouden te bestaan. De bestuursleden van deze kerkbesturen hebben allen eervol ontslag
gekregen van het bisdom Roermond.
Vanaf dat moment heeft het nieuw gevormde en geïnstalleerde kerkbestuur GHS van de
parochiefederatie de bestuurlijke taken overgenomen van de drie vroegere kerkbesturen. Elk van de
drie parochies is met twee personen in het nieuwe kerkbestuur vertegenwoordigd.

De samenstelling van het kerkbestuur GHS is als volgt.

George Dölle, pastoor, voorzitter
telefoon : 045 405 1273 /
e-mail : pastoor@h-clemens.nl
Huub Gorissen [Genhout], vicevoorzitter, portefeuille
personeel en organisatie
telefoon : 06 1317 6062 /
e-mail : huubgorissen5@gmail.com
Liesbeth Limpens [Genhout], secretaris
telefoon : 046 437 6417 /
e-mail : john.limpens@home.nl
Aloïs Voncken [Hulsberg], penningmeester
telefoon : 06 1375 0649 /
e-mail : aloisvoncken@xs4all.nl
Marjo de Ruijter [Hulsberg], portefeuille pastorale zaken
telefoon : 06 5532 0570 /
e-mail : marjoderuijter@gmai.com
Guido Pricken [Schimmert], portefeuille bouwzaken
telefoon : 06 5364 1393 /
e-mail : guido@familiepricken.nl
Roger Slakhorst [Schimmert], portefeuille communicatie
en public relations
telefoon : 06 5201 8616 /
e-mail : roger.slakhorst@ziggo.nl
Stefan Musanai, kapelaan, adviseur pastorale zaken
telefoon : 06 3943 1473 /
e-mail : stefanmusanai@gmail.com
Charles Leta, kapelaan, adviseur pastorale zaken
telefoon : 06 3943 1465 /
e-mail : ch.leta@montfortanen.nl

De parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert is een samenwerkingsverband, geen
rechtspersoon. De afzonderlijke parochies daarentegen zijn [en blijven] elk een rechtspersoon en
staan als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en zijn ook elk een ANBI-instelling.
De afzonderlijke parochies blijven derhalve als zelfstandige parochies bestaan, elk met hun eigen
identiteit, eigen financiële exploitatie en eigen vermogen, en eigen kerkgebouw. Elke parochie heeft
een zogenaamd parochiecomité, dat samen met de vrijwilligers van de parochiale werkgroepen zorg
draagt voor de uitvoering van de dagelijkse / wekelijkse gang van zaken binnen de eigen parochie.

Postadressen parochiefederatie :
Pastorie Hulsberg, Kerkheuvel 7, 6336 AX Hulsberg
Secretariaat parochiefederatie, Kleingenhouterstraat 63, 6191 PN Beek

Pastoraal
Met ingang van 1 juli jongstleden hebben de drie parochies van de federatie Genhout-Hulsberg-
Schimmert één gezamenlijk pastoraal team bestaande uit pastoor George Dölle, kapelaan
Stefan Musanai en kapelaan Charles Leta. Zij zijn als zodanig door het bisdom Roermond benoemd voor de parochiefederatie. In onderling overleg worden de diensten en taken binnen de drie parochies verdeeld en op elkaar afgestemd. Daarbij is pastoor George Dölle [eind]verantwoordelijk voor de pastorale zorg van de parochiefederatie als geheel en in het bijzonder voor de parochie Sint Clemens, en is hij het eerste aanspreekpunt voor de parochianen van Hulsberg. De pastorale zorg in de parochies Sint Hubertus en Sint Remigius is gedelegeerd aan de kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta, en zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de parochianen van Genhout en Schimmert. Dit betekent dat de parochianen van Hulsberg zich wenden tot pastoor George Dölle in geval van doopsel, huwelijk, ziekenzalving of overlijden [uitvaart/crematie]; de parochianen van Genhout en Schimmert wenden zich in dat geval tot ofwel kapelaan Stefan Musanai ofwel kapelaan Charles Leta, afhankelijk wie van beiden dan de weekdienst heeft. De contactgegevens van het pastoraal team zijn als volgt:
George Dölle, pastoor
telefoon : 045 405 1273 / e-mail : pastoor@h-clemens.nl
Stefan Musanai, kapelaan
telefoon : 06 3943 1473 / e-mail : stefanmusanai@gmail.com
Charles Leta, kapelaan
telefoon : 06 3943 1465 / e-mail : ch.leta@montfortanen.nl

Parochiecomité
Met ingang van 1 juli jongstleden zijn de bestuurlijke taken van de kerkbesturen van Genhout,
Hulsberg en Schimmert, overgedragen aan het kerkbestuur GHS van de parochiefederatie van de drie parochies. De dagelijkse uitvoerende taken in elk van de drie parochies worden aangestuurd door een eigen parochiecomité en samen met de vele vrijwilligers van de verschillende werkgroepen uitgevoerd.
Wat is een parochiecomité?
Daar waar het kerkbestuur GHS het overkoepelende bestuurlijk orgaan is, is het parochiecomité het plaatselijke parochiale bestuur. Een belangrijk verschil tussen het kerkbestuur GHS en het
parochiecomité is, dat de leden van het kerkbestuur GHS benoemd worden door het bisdom
Roermond en dat de leden van het parochie-comité aangesteld worden door het kerkbestuur GHS. Het parochiecomité bestaat bij voorkeur uit zes leden, met bij voorkeur eenzelfde opbouw als het kerkbestuur GHS met betrekking tot functies en portefeuilles [taakgebieden].

Het parochiecomité van Hulsberg is als volgt samengesteld:
Marjo de Ruijter / Vicevoorzitter parochiecomité / pastorale zaken
06-55320570 / marjoderuijter@gmail.com
Jeu Ritzen / Secretaris parochiecomité / bouwzaken
06-53704886 / info@h-clemens.nl
Alois Voncken / Penningmeester parochiecomité
045-4053866 / aloisvoncken@xs4all.nl
Jacqueline Pluijmaekers / Eredienst
045-4051872 / fpluijmaekers1945@kpnmail.nl
Vera Koonen / Vernieuwing / Kerkbijdrage
045-4052020 / pvkoonen@hotmail.com
Fred Körver / Groen / Onderhoud / Diversen
06-30477166 / fjhkorver@kpnmail.nl