HiP Micha Manifest


Micha Manifest

Nog altijd gaapt er in onze wereld een kloof tussen arm en rijk. Nog altijd kennen rijke landen een levensstijl die mensen en aarde uitbuit. Nog altijd zijn meer dan 800 miljoen mensen ondervoed, raken elke dag bijna 14.000 mensen besmet met hiv/aids, sterven elke dag circa 18.000 kinderen aan ondervoeding.

Deze letterlijk ten hemel schreiende taferelen dringen in onze huidige gemondialiseerde wereld tot in onze huiskamers door. We kunnen er niet meer omheen. Tot dat inzicht zijn ook de Verenigde Naties gekomen. Daarom hebben alle VN-lidstaten afspraken gemaakt om vóór het jaar 2015 hierin een fundamentele ommekeer te brengen. Dit zijn de zogeheten Millenniumdoelen.

Veel christenen herkennen in deze doelen Gods verlangen naar recht en gerechtigheid voor armen. De Bijbel spoort mensen telkens aan om aan dat verlangen handen en voeten te geven. Zo noemt de profeet Micha (h. 6, vers 8) in één adem trouw zijn, recht doen én ons leven op God richten. Deze drie elementen horen onverbrekelijk bij elkaar. Zo heeft onze Heer, Jezus Christus, ons ook voorgeleefd.

Christenen uit allerlei landen willen Micha’s woorden opnieuw ter harte nemen. Het is een actuele wake up call in een wereld vol onrecht en ontrouw. Deze oproep heeft ons in Nederland geïnspireerd tot de Micha Campagne. Wij beogen hiermee een nieuwe houding tegenover armoede en onrecht, dichtbij en ver weg. Dit initiatief wordt inmiddels door veel kerken en christelijke organisaties herkend en gedragen.

In het afgelopen campagnejaar hebben wij de radicaliteit van de bijbelse boodschap herontdekt. Christelijke spiritualiteit, leven als volgeling van Jezus, geïnspireerd zijn door de Geest van God, blijkt onlosmakelijk verbonden met een sterke betrokkenheid op Gods wereld en de mensen om ons heen.

De Bijbel vertelt ons voortdurend over Gods liefdevolle bedoeling met mensen. Met name Micha dwingt ons met een bewogen hart naar onze naaste te kijken. Daar hebben we helaas niet altijd aan voldaan. Daarom erkennen en belijden wij voor God en voor elkaar dat wij ernstig tekort zijn geschoten in een dienstbare levenshouding:

o Wij zijn nalatig geweest in liefde en trouw voor juist díe medemensen, die onze inzet het hardst nodig hebben: armen veraf én dichtbij, eenzamen, achtergestelden, …

o Wij hebben sociale gerechtigheid en de strijd tegen armoede uit het hart van het persoonlijk én het kerkelijk onderwijs en leven gehaald.

o Wij hebben ons eigen welzijn en onze eigen welvaart boven alles gesteld en daarmee op kosten van anderen en van Gods schepping geleefd.

o Wij hebben door deze houding en dit handelen een vertekend beeld gegeven van de Heer van de kerk en zo de groei van zijn Koninkrijk tegengewerkt.

In een hernieuwd besef van onze verantwoordelijkheid tegenover God en medemens, willen wij als volgelingen van Jezus Christus gehoor geven aan de oproep van Micha. Deze krijgt een centrale plaats in ons denken en handelen:

o Wij willen actief opkomen voor hen die in deze wereld onrechtvaardig behandeld worden.

o Wij willen oefenen in een levenshouding van verwondering over, en respect en zorg voor de schepping.

o Wij willen niet langer gebruikmaken van goederen die ten koste van het welzijn van anderen zijn geproduceerd.

o Wij willen van harte en gul de ons geschonken rijkdom delen met hen die in armoede leven, ook als wij daardoor zelf misschien soberder moeten gaan leven.

o Wij willen ook in onze eigen omgeving verbindingen zoeken met mensen die buiten ons huidige sociale netwerk vallen, om zo dreigende sociale tegenstellingen te doorbreken.

Het is ons verlangen dat christenen Gods liefde aan mensen in woord en daad betonen. God is immers een God van recht en van herstel van geschonden relaties.